Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Green Farms spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Dbamy o to, aby Twoje dane były przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niżej pisanych celów, w sposób gwarantujący ich pełne bezpieczeństwo i w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. Na czym nam zależy?
  1. Niniejszy dokument jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających stronę www.green-farms.eu.
  1. Jednocześnie dokument spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str.1) dalej RODO.
  1. Mamy nadzieję, że w niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy: kontakt@green-farms.eu.
 1. Administrator Danych Osobowych
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Green Farms Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ulicy Frezerów 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728698, posiadającą REGON 380024606 oraz NIP 9462680459.
 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  1. W celu zapewnienia najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adresem: kontakt@green-farms.eu.
 1. Miejsce przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) jak i poza nim (do Państw Trzecich).

Przekazanie Twoich danych osobowych do Państw Trzecich może nastąpić jedynie pod warunkami określonymi w rozdziale V RODO, do krajów, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, które działają wyłącznie na nasze polecenie, świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania naszej firmy i usług przez nas oferowanych (np. hostingu, CRM, księgowości i mailingu).

Możemy również udostępnić Twoje dane w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów państwowych, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

 1. Krąg osób, który ma dostęp do Twoich danych osobowych
  1. Dostęp ma wyłącznie firma Green Farms sp. z o.o. oraz hostingodawca, dostawcy produktów oraz podmioty realizujące dla nas usługi niezbędne do funkcjonowania sklepu. Zobowiązujemy się nie przekazywać Twoich danych podmiotom, z którymi nie mamy podpisanych umów o podpowiedzenie przetwarzania danych osobowych.
  1. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanego zakupu, to wówczas możemy powierzyć Twoje dane osobowe jednemu z współpracujących z nami podmiotów. Podczas takiego przetwarzania Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu marketingowym w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej, lecz tylko w przypadku, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
  1. Poza ww. przypadkami Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione towary, a także podmiotom realizującym Twoje transakcje, tj. producentom i sprzedawcom towarów zakupionych przez Ciebie na stronie www.green-farms.eu. Podmioty uczestniczące w procesie realizacji płatności za zamówienie, mogą przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  1. Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż Green Farms sp. z o.o., dokładamy wszelkich starań, aby podmioty te zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 1. Cele i zakres przetwarzania danych
  1. Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do rejestracji w sklepie, rejestracji usługi Newslettera, zawarciem i wykonaniem umowy, realizacji płatności,  w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, a także w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym oraz w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.
  1. W celu wykonania umowy będziemy przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień, nr karty lojalnościowej, płeć, datę urodzenia. Dodatkowe cele, w których będziemy przetwarzać twoje dane osobowe:
 • Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;
 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • Obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • Przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych; 
 • Obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;
  1. W celu wysyłania Ci informacji i materiałów handlowych w formie Newslettera, będziemy przetwarzać podany przez Ciebie adres e-mail i numer telefonu.
  2. W celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, będziemy przetwarzać podany przez Ciebie numer telefonu.
  3. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, którym jest:
 • Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością;
 • Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności;
 • Kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • Zapewnienie obsługi płatności;
 • Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • Prowadzenie analiz statystycznych;
 • Przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
  1. Twoje dane będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu w celu realizacji usług związanych z realizacją umowy oraz marketingu bezpośredniego. Skutkiem takiego przetwarzania może być wysyłanie kontekstowej reklamy oraz udostępnianie informacji na temat historii zakupów a także zbieranie informacji niezbędnych do realizacji płatności
  2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie ze Sklepu, Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez nas.
   1. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
   2. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
   3. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  3. W przypadku, gdybyśmy planowali dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię o tym innym celu oraz udzielimy Ci wszelkich innych stosownych informacji.
 1. Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
  1. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Green Farms sp. z o.o. stanowi:

7.1.1. Konieczność realizacji umowy, zawartej z Tobą, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  1. 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. 3. Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  1. Green Farms sp. z o.o. zbiera dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie na ww. podstawach i zostały uzyskane od Ciebie.
 1. Prawa

8.1. Szanujemy przysługujące Ci prawo do ochrony danych osobowych, dlatego zapewniamy Ci możliwość zarządzania nimi. W tym celu możesz kontaktować się z nami na adres e-mail: kontakt@green-farms.eu.

8.2. Przysługują Ci następujące prawa:

8.2.1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

 • celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • od kiedy Twoje dane są przetwarzane,
 • źródle, z którego pochodzą Twoje dane,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane;
   1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy okażą się one nieprawidłowe;
   2. Do uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne;
   3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:
 • administrator zrealizował już cel, w którym zostały zebrane dane osobowe i nie są już one niezbędne do tych celów,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

8.2.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli:

 • uważasz, że w sposób nieprawidłowy je przetwarzamy –  na okres sprawdzenia, czy masz rację,
 • zostanie stwierdzone, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, jednak Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i żądasz tylko ograniczenia ich przetwarzania,
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania; wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy nie istnieją po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich podstaw;

8.2.6. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO). Do przeniesienia Twoich danych osobowych; wówczas otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które dostarczyłeś nam, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, jak również konieczne do podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy na Twoje żądanie;

8.2.7. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO). Do sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym profilowania;

8.2.8. W razie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

8.2.9. Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego Organu Nadzorczego (art. 77 RODO). Do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO.

8.2.10. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO)

Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie chcesz już korzystać z konta w Green Farms wystarczy, że je samodzielnie usuniesz lub poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną na adres: Green Farms sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ul. Frezerów 3 lub drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@green-farms.eu.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, możesz cofnąć swoją zgodę w wyżej opisany sposób.

Zrezygnować z subskrypcji Newslettera możesz poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści Newslettera.

Aby zrealizować którekolwiek z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres kontakt@green-farms.eu bądź pisząc na adres korespondencyjny: Green Farms sp. z o.o., 20-209 Lublin, ul. Frezerów 3.

 1. Ochrona danych osobowych przez Administratora

9.1 Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

9.2. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nienadmierne;
 • dokładne i aktualne;
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • bezpiecznie przechowywane;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

9.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Green Farms sp. z o.o., przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

9.4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, okres subskrypcji Newslettera lub okres utrzymywania konta w Sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym na podstawie przepisów zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację księgową.

9.5. Jeśli zarejestrujesz się w usłudze Newslettera, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wyrejestrowania się z tej usługi.

9.6. Jeżeli podasz swoje dane w arkuszu kontaktowym dostępnym w Sklepie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapytania. Po upływie tego terminu niezbędne dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń.

 1. Zmiana Danych Osobowych

10.1 W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie nas o tym fakcie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres kontakt@green-farms.eu.

10.2. Posiadania przez nas Twoich aktualnych danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej, jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

 1. Cookies

11.1. Korzystamy z plików „cookies” (ciasteczka).

11.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

11.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep i co Cię najbardziej zainteresowało w Sklepie.

11.4. Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu;
 • statystycznym;
 • przystosowania Sklepu do Twoich preferencji.

11.5. Green Farms sp. z o.o. może umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

11.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

11.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

11.8. Pliki trwałe to pliki, które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie.

11.9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies, znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

11.10. Wykorzystujemy w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.

11.11. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Twojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej.

11.12. Możesz również zablokować dostęp plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Może to jednak utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

11.13. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiego korzystasz, o IP Twojego komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

11.14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.

 1. Zmiana Polityki Prywatności

Chcemy na bieżąco udoskonalać świadczone przez nas usługi i poprawiać ich funkcjonalność oraz bezpieczeństwo. Dzięki nim będziemy mogli ulepszać naszą Sklep. Chcielibyśmy również informować Cię o wprowadzanych zmianach, żebyś mógł/a korzystać z naszej aplikacji w jak najbardziej optymalny sposób

12.1. W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zmieniona Polityka Prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana pod adresem: https://green-farms.eu/polityka-prywatnosci/