Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie

Firma Green Farms w czerwcu 2020 r. została zaproszona na Dni Pola organizowane przez IHAR- PIB (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy) w Radzikowie. Odbył się tam pokaz Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych. Tematem przewodnim była prezentacja odmian zbóż, które mają większą tolerancję na susze. Jak wiadomo, susza dotyka nasz kraj powodując obniżenie jakości i ilości plonu. W Green Farms zajmujemy się głównie uprawą konopi, które są bardziej wytrzymałą rośliną. Jednak nie jesteśmy zwolennikami monokultury upraw, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z artykułem i promowaniem dobrych praktyk w rolnictwie.

W dniu 25 czerwca 2020, Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odwiedził IHAR-PIB w Radzikowie. Okazją był Dzień Pola zorganizowany w Instytucie oraz Ogólnopolski Pokaz Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych zorganizowany wspólnie przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin we współpracy z IHAR-PIB na polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian COBORU w Kawęczynie, zlokalizowanych w Radzikowie. Ministrowi towarzyszyli goście z MRiRW: Jan Białkowski – podsekretarz stanu, Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, zastępca dyrektora w tym departamencie Krzysztof Smaczyński oraz Agnieszka Fido-Chmielewska – zastępca dyrektora Departamenu Ziemskiego. Obecni byli także Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, pełniący obecnie funkcję vice Prezydenta COPA-COGECA. Uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych z Przewodniczącym Związku Stanisławem Kacperczykiem, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Prezesi Spółek Hodowli i Roślin i Dyrektorzy Zakładów Doświadczalnych IHAR –PIB, Dyrektorzy i pracownicy SDOO COBORU, pracownicy IHAR-PIB oraz inni przedstawiciele jednostek badawczych z otoczenia rolnictwa, łącznie około 150 osób .

Gospodarzami spotkania byli Prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB oraz Prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do bieżącej sytuacji w rolnictwie. Wskazał na rolę nauki na rozwój rolnictwa, podkreślając olbrzymie znaczenie IHAR-PIB i COBORU dla polskiego rolnictwa, w kreowaniu oraz w ocenie postępu biologicznego w hodowli roślin.

Prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB, scharakteryzował najważniejsze kierunki badań prowadzone w Instytucie. Wskazał na potrzebę podjęcia nowych wyzwań w związku ze zmianami klimatu i jego wpływu na hodowlę i uprawę roślin oraz na rolnictwo.

Prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU, scharakteryzował zadania realizowane przez COBORU w zakresie rejestracji odmian i porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), podkreślając znaczenie właściwego doboru i rejonizacji odmian. Dużą część swojego wystąpienia poświęcił Inicjatywie Białkowej COBORU, która ma na celu zwiększenie produkcji białka roślinnego w kraju, a w szczególności zwiększenia uprawy soi wolnej od GMO.

W następnej kolejności goście wizytowali poletka doświadczalne na polach IHAR-PIB z różnymi roślinami rolniczymi (zboża, rzepak, kukurydza, rośliny bobowate, rośliny energetycznie i inne). Szczególne zainteresowanie gości wzbudziły badania nad odpornością roślin na główne choroby, bioróżnorodnością oraz badania prowadzone dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.

W ramach Ogólnopolskiego Pokazu Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych na poletkach ZDOO COBORU Kawęczyn zlokalizowanych w Radzikowie zaprezentowano szereg odmian zbóż jarych (jęczmienia, pszenicy, owsa), od „historycznych” do najnowszych. Ważnym aspektem była prezentacja odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę. Zaprezentowano także odmiany zbóż i roślin białkowych, w tym soi, rekomendowanych do uprawy w województwie mazowieckim.

Pokaz poletek doświadczalnych wzbudził bardzo duże zainteresowanie Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz uczestników Dnia Pola IHAR-PIB i pokazu postępu genetycznego roślin uprawnych, o czym świadczyły liczne pytania do przedstawicieli IHR-PIB i COBORU prezentujących poszczególne doświadczenia.