Jak zdobyć zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o zezwolenia na uprawę konopi włóknistych:

„Zezwolenie, …, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający:

  1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2. informację o odmianie … konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, …;
  3. informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno, …;
  4. oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą …;
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65.”

I dowód opłaty skarbowej.