Ważne Kwestie

Kontrola prowadzonych upraw

  • Nadzór nad uprawami konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.
  • W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw konopi włóknistych w sposób niezgodny wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
  • Uprawę konopi to każda uprawa bez względu na powierzchnię
  • Obowiązkowo zachowuj faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału siewnego stosowanych roślin